CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SZPITALNA W OLEŚNICY
Katolicka Grupa Modlitewna

Statut Stowarzyszenia

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: Chrześcijańska Misja Szpitalna.
  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo dolnośląskie. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Oleśnica. 

 3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków. Przedstawicielem w dniu założenia stowarzyszenia został Marcin Staszak 

 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 

 6. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich. 

 7. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

 8. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

 9. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 10. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 11. Cele Stowarzyszenia to: 

  1. Aktywne działanie na rzecz osób starszych, chorych, uzależnionych i ich bliskich oraz bezdomnych. 

  2. Kształtowanie postaw opartych na wartościach chrześcijańskich. 

  3. Krzewienie wartości kulturalnych poprzez sztukę literacką.

  4. Promowanie trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu. 

  5. Udzielanie wsparcia opiekunom medycznym w ich pracy zawodowej. 

  6. Dbanie o interesy opiekunów medycznych.

  7. Podnoszenie jakości opieki nad pacjentami w placówkach służby zdrowia.

  8. Promowanie zdrowego trybu życia. 

  9. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

   1.Organizowanie spotkań modlitewnych za ludzi chorych, uzależnionych i bezdomnych.

   2. Tworzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

   3.Niesienie pomocy psychologicznej i duchowej mieszkańcom domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pacjentom hospicjum, szpitala oraz w placówkach dla osób bezdomnych.

   4. Współpracę z osobami i instytucjami na terenie miasta Oleśnica.

   5. Aranżowanie wieczorów poetyckich.6. Organizowanie konferencji,pogadanek dotyczących opieki nad osobami chorymi i starszymi. 

 2. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. 

 3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

 4. Członek ma prawo: 
 1. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

 2. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybieranym, 

 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

 4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, 

 5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

  16. Członek zobowiązany jest:

  1. przestrzegać postanowień poniższego regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

  2. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

  3. regularnie opłacać składki członkowskie, dbać o dobre mienie Stowarzyszenia oraz udostępniane Stowarzyszeniu pomieszczenia i ich wyposażenie.

   17.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

   1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
   2. skreślenia przez Zebranie Członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat, o ile zebranie podejmie taką decyzję.
   3.wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał Członków Stowarzyszenia,
   4. działania na szkodę Stowarzyszenia, śmierci członka Stowarzyszenia. 

18. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

19. Władzami Stowarzyszenia są:

       1. Zebranie Członków 
       2. Przedstawiciel

20. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3 osób.


21. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

22. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 

23.Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia. 

 

 

24. Kadencja Przedstawiciela trwa bezterminowo. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością 50% głosów, przy obecności co najmniej 3 członków.
 
 

25. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1.Reprezentowanie Stowarzyszenia,
2.Zwoływanie Zebrania Członków

26. Zebranie Członków większością 50% głosów przy obecności minimum 3 osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.